Nawigacja

Samorząd Uczniowski

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2021-22

Założenia organizacyjne :

 1. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, w którym określone są zadania samorządu.
 2. Samorząd działa w następujących strukturach( załącznik do regulaminu): Rada i Zarząd Samorządu Szkolnego organizujący wraz z opiekunem pracę Rady Samorządu, sekcje zadaniowe w tym poczet sztandarowy i Mały Samorząd ( uczniowie klas I- III).

 3. Opieka Pedagogiczna: Opiekę nad pracą SU sprawuje zespół nauczycieli : główny opiekun- koordynator (Ewa Król), nauczyciele współpracujący: Mateusz Kwaśny, Agata Boratczuk, Agata Jędrzejczak, Dorota Żukowska, Zbigniew Baran, Krystyna Boraczewska, Jolanta Jerzycka i inni zgodnie z potrzebami
  i zadaniami.

 4. Zadania:

lp.

Sekcje SU

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

1

Sekcja wdrażania do samorządności

- Reprezentowanie potrzeb
i problemów uczniów

 

- Nauka i wdrażanie do świadomej samorządności

 

 

- Wiedza o samorządności :
* czym jest samorządność
* prawa i obowiązki ucznia
* na czym polegają wybory demokratyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dokumentowanie pracy SU

- Zbieranie opinii, pomysłów, informacji o problemach za pośrednictwem samorządów klasowych, rzecznictwo

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Etap II – wybór rady
Etap I wybór zarządu


- Tworzenie struktury w oparciu o regulamin, nabór do sekcji, wybranie przewodniczących i opiekunów

- wybranie samorządów klas i ich działanie w klasach

-Tworzenie Małego Samorządu
jako agendy SU Szkoły

- Sporządzenie planu pracy w oparciu
o Kalendarz imprez szkolnych


- bieżąca realizacja zadań

 

- bieżace spotkania Rady i zarzadu SU

- przekazywanie wiedzy w formie pogadanek, dyskusji, warsztatów na zajęciach lekcyjnych: na godzinach wychowawczych, historii i WOS

- podsumowanie pracy i zaangażowania uczniów (nagrody i dyplomy

- prowadzenia dokumentacji SU

cały rok

 


 


wrzesień
czerwiec


I połowa września

 I połowa wrześniaI połowa września


wrzesieńcały rok

caly rok

 


caly rok


czerwiec

cały rok

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja organizacji
imprez szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aktywny udział w życiu Szkoły, pielęgnowanie tradycji

- Reprezentowanie szkoły
w środowsku

- udział w określonych imprezach szkolnych ( organizacja lub współorganizacja zgodnie z planem
i kalendarzem):

- rozpoczęcie roku szkolnego - apel

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Rekord w resuscytacji

- Święto Niepodległości

- Mikołajki

- udział w kiermaszu

- udział w spotkaniu światecznym, przegląd stroików

-dyskoteka karnawałowa

-Walentynki

- Dzień Talentów – Dzień Wiosny

- udział w Pikniku szkolnym

- apel podsumowujący z nagrodami

- zakończenie roku szkolnego, (przekazanie „klucza od szkoły”)

 

 


wrzesień

październik

październik

listopad

grudzień

grudzień

grudzień


styczeń

luty

marzec

czerwiec

czerwiec


czerwiec

3

Poczet sztandarowy

- Pielęgnowanie tradycji


- Reprezentowanie szkoły
w środowisku

- przygotowanie i ćwiczenie pocztu sztandarowego,

- udział pocztu w imprezach szkolnych
i środowiskowych

cały rok

4

Akcje charytatywne
Wolontariat

 

- Udział w życiu społecznym – udział i organizacja akcji charytatywnych i pomocy innym.

- Propagowanie idei wolontariatu

- organizacja i udział w wybranych akcjach charytatywnych(według załącznika)


- organizacja WOŚP(powołanie sztabu, wolontariusze, organizacja finału, stoisko na kiermaszu)

-Finał WOŚP

cały rok
wg terminarza

5

Informacja
Gazetka szkolna

- Informowanie
o i zamierzeniach SU

- Wdrożenie do pracy uczniów

 

 

- umieszczanie bieżących informacji na tablicy

- umieszczanie informacji i zdjęć – efektów pracy SU na stronie szkolnej i w zakładce Samorządu

- powołanie zespołu redakcyjnego gazetki „Oko szkoły"

- zbieranie informacji
i wydawanie gazetki

cały rok


cały rok

 

wrzesień

 

cały rok

6

Sekcja ekonomiczna

- Wdrażanie do przedsiębiorczości

 

- Gromadzenie funduszy na działalność SU i nagrody oraz gospodarowanie nimi

- gromadzenie pieniędzy ze sprzedaży wytworów dzieci
i rodziców ( dyskoteka, stoiska na kiermaszu i pikniku itp)

- pozyskiwanie pomocy dzięki współpracy z RR ( nagrody na konkursy, poczęstunek

cały rok

 

Wnioski z poprzedniego roku do realizacji:

 1. Przygotowywać przez cały rok wybranych uczniów do przejęcia funkcji samorządowych na koniec roku szk. wdrażając ich do pracy.

 2. Wymagać większej samodzielności i aktywności od funkcyjnych ( konieczne monitorowanie)

 3. Przygotowywać w trakcie roku wybranych uczniów do przejęcia sztandaru na koniec r. szkolnego

 4. Określić szczegółowe zadania i kompetencje wszystkich sekcji oraz bardziej zaangażować w ich pracę uczniów a także nauczycieli jako opiekunów

 5. Na wniosek Rady Samorządu:
  - przywrócić imprezy, które uczniowie uznali za „najfajniejsze": Piknik szkolny i Szkolny Dzień Talentów na Dzień Wiosny (w formie z poprzedniego roku)
  - wprowadzić szczęśliwy numerek w formie elektronicznej (zwolnienie z odpytywania
  i niezapowiedzianej kartkowki w danym dniu)

 

Opiekun –koordynator
Ewa Król

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
  ul. Kolejowa 8
  55-002 Kamieniec Wrocławski
 • 71 318 55 95, 71 318 50 52

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 16.00
WTOREK                7.00 – 16.00
ŚRODA                     7.00 – 16.00
CZWARTEK            7.00 – 16.00
PIĄTEK                   7.00 – 16.00

liczba odwiedzin: 1717644