Nawigacja

Samorząd Uczniowski

 

Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim

I. Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły - jest organizacją uczniów danej szkoły obejmująca całą społeczność uczniowską (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty).

2. SU reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli rodziców, administracji oświatowej, a w swojej działalności korzysta ze wsparcia władz i innych organów szkoły.

3. Rolę doradcy , inspiratora i łącznika między dyrekcją a samorządem spełnia opiekun SU oraz opiekunowie poszczególnych sekcji.

4. SU pracuje w oparciu o własną strukturę i plan działania stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

5. Organami (agendami) SU są Samorządy Klasowe i Mały Samorząd, Rada i Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Sekcje i Zespoły Zadaniowe Samorządu Uczniowskiego (Sekcja wdrażania do samorządności, Zespół pocztu sztandarowego, Sekcja organizacji imprez, Sekcja wolontariatu i akcji charytatywnych, Sekcja informacyjna i gazetki szkolnej, Sekcja ekonomiczna i inne tworzone zgodnie z potrzebami) - zgodnie ze aktualną strukturą.

6. Najwyższą władzą jest Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego (w skład której wchodzą: członkowie zarządu, przedstawiciele poszczególnych klas IV- VIII, przewodniczący sekcji i zespołów zadaniowych, poczet sztandarowy i przedstawiciele Małego Samorządu - klas I-III) kierowana i reprezentowana przez Zarząd SU (w składzie: przewodniczący, zastępcy, skarbnik, sekretarz).

7. Rada i zarząd SU są wybierane są w demokratycznych wyborach i zatwierdzane według zasad zawartych w dalszej części regulaminu.

8. Kadencja Rady SU i Zarządu trwa przez okres jednego roku szkolnego ( w uzasadnionych przypadkach Rada SU może postanowić inaczej).

9. Wybory do nowego Zarządu (przewodniczący, zastępcy, skarbnik i sekretarz) odbywają się pod koniec danego roku szkolnego, a do nowej Rady na początku nowego roku szkolnego.

10. Samorządy Klasowe wybierane są demokratycznie na godzinach wychowawczych na początku roku szkolnego.

11. Pod koniec roku szkolnego wybierany jest nowy poczet sztandarowy szkoły (chyba, że dyrekcja szkoły postanowi inaczej).

12. Rada i Zarząd SU informują na bieżąco ogół uczniów o swojej działalności.

13. Na ostatnim zebraniu Rady SU zostaje dokonane podsumowanie działalności z wnioskami na następny rok.


II. Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i środowiska, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji szkoły, ojczyzny i małej ojczyzny.

2. Integrowanie uczniów, tworzenie więzi między wszystkimi uczniami.

3. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, wdrażanie do wolontariatu.

4. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego (kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią ,dbałości o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole itp.).

5. Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.

6. Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania ,tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania.


III. Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego

1. Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności.

2. Nadzorowanie prac Samorządu Uczniowskiego.

3. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z planem pracy szkoły oraz informowanie o aktualnych problemach szkoły.

4. Uwzględnianie opinii Samorządu Uczniowskiego przy podejmowaniu decyzji o sprawach uczniów.

5. Powołanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego.


IV. Obowiązki opiekuna

1. Pomoc organizacyjna w realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego.

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego i poszczególnych Sekcji, inspirowanie uczniów do podejmowania działań, prowadzenie dokumentacji oraz dysponowanie funduszami.

3. Pełnienie funkcji łącznika między SU i Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

4. Wyróżnianie i nagradzanie za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim (sprawowanie, nagrody).


V. Struktura Samorządu Uczniowskiego – organa samorządu:

1. Rada Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w skład, której wchodzi Zarząd Samorządu Szkolnego:
      - przewodniczący samorządów klas IV -VIII
      - przedstawiciele Małego Samorządu (kl I-III)
      - przewodniczący sekcji i zespołów zadaniowych
      - poczet sztandarowy

2. Zarząd SU: przewodniczący, zastępcy, skarbnik, sekretarz

3. Sekcje zadaniowe: chętni do realizacji danych zadań uczniowie kl. IV- VIII reprezentowani przez przewodniczących.

4. Poczet sztandarowy (dwie zmiany): uczniowie wybrani zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

5. Mały samorząd: samorządy kl. I-III reprezentowane przez wybranych przedstawicieli.

6. Opiekę nad S U sprawują : opiekun główny S U oraz opiekunowie sekcji


VI. Zasady wyborów do S.U

1. Aktualny Samorząd Uczniowski sprawuje władzę do momentu przekazania symbolicznego klucza od szkoły nowo wybranemu Zarządowi na apelu kończącym rok szkolny (zgodnie z ceremoniałem szkoły).

2. Aby zachować ciągłość działania Samorządu wybory do Zarządu SU odbywają się pod koniec każdego roku szkolnego od maja do czerwca (ostateczny termin - przed zakończeniem roku szkolnego) - szczegółowy termin każdorazowo ustala Rada Samorządu wraz z opiekunem w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3. Wybory tajne organizuje aktualny Zarząd SU wraz z opiekunem, powołując komisję spośród uczniów działających w samorządzie, a nie będących kandydatami w następnych wyborach.

4. W sytuacji niewystarczającej liczby kandydatów o składzie zarządu i jego funkcjach decyduje Rada Samorządu.

    Wybory do nowego Samorządu odbywają się w następujących etapach:

    Etap I ( pod koniec roku szkolnego)
    - ogłoszenie terminu wyborów, zasad dotyczących wyborów zarządu oraz zgłaszania kandydatur:
    
kandydatem może być uczeń tej szkoły z klas V - VIII, który swoim zachowaniem, sumiennym staraniem o jak
    najlepsze wyniki w nauce oraz postawą prospołeczną zasługuje na 
reprezentowanie uczniów, a za swoją
    dotychczasową aktywność otrzymał rekomendację 
Szkolnego lub Klasowego SU) - wywieszenie informacji na
    tablicy ogłoszeń.

    - zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczej (uczniowie kl. VIII)
    - ustalanie zasad i terminu kampanii wyborczej - plakaty wyborcze (ustalenie formy i sposobu 
    
eksponowania plakatu wyborczego, spotkania na godz. wychowawczych itp)
    - kampania wyborcza przeprowadzona zgodnie z ustalonymi zasadami
    - przeprowadzenie wyborów tajnych:
   uczniowie klas od III – VIII wybierają spośród zgłoszonych kandydatów 5 osób mających zasiadać w zarządzie
   SU – zaznaczając na karcie do głosowania krzyżykiem - jeden głos oddają na jednego kandydata. Karty do
   głosowanie są ważne jeśli liczba kandydatów zakreślonych krzyżykiem nie przekroczy liczby 5 i jeśli karty nie są
   zniszczone, popisane lub porysowane. Wybory dokonane przez uczniów klas kończących aktualnie szkołę
   stanowią wyłącznie głos doradczy.

   - ogłoszenie wyników – ogłoszenie wyników wyborów następuje po podliczeniu głosów.

   Ostateczny przydział funkcji następuje po pierwszym spotkaniu nowo wybranych.
   Na przydział funkcji w zarządzie ma wpływ ilość głosów oddanych na danego kandydata oraz decyzje podjęte
   przez nowy zarząd na jego pierwszym spotkaniu (w przypadku jeśli kandydat, który uzyskał największą ilość
   głosów rezygnuje z funkcji przewodniczącego funkcja ta przechodzi na kandydata , który był drugi w kolejności,
   a w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje aktualna Rada SU wraz z opiekunem).

   Etap IIwybory do Rady SU (nowy rok szkolny)

   - wybory do samorządów klasowych (3-5 osób) - przeprowadzają wychowawcy do połowy września.
   Kandydatem może być uczeń danej klasy, który swoim zachowaniem, sumiennym staraniem o jak najlepsze
   wyniki w nauce oraz postawą prospołeczną zasługuje na reprezentowanie uczniów, a za swoją dotychczasową
   postawę i aktywność otrzymał rekomendację klasy.

   - wyłonienie reprezentantów do Rady SU po jednej osobie z klas IV – VIII ( głównie przewodniczący klas ) i 3
   przedstawicieli Małego Samorządu - klas I-III.

   - zebranie uczniów chętnych do działania w poszczególnych sekcjach -wyłonienie przewodniczących sekcji
   (uczniów odpowiedzialnych, którzy swoim zachowaniem i postawą prospołeczną zasługują na sprawowanie tej
   funkcji) - przeprowadząją wyznaczeni nauczyciele i przedstawiciele zarządu.

   - Ustalenie i ogłoszenie ostatecznego składu Rady Samorządu Uczniowskiego (II połowa września).

   - II etap wyborów kończy I spotkanie Rady SU (zarząd, przedstawiciele kl VI-VIII, przewodniczący sekcji,
   przedstawicie Małego Samorządu) - zatwierdzenie planu działania - II połowa września.

5. Kadencja Rady samorządu trwa przez okres roku szkolnego, kadencja przewodniczącego nie dłużej niż dwa lata (w uzasadnionych przypadkach może nastąpić jej przedłużenie).

6. Wybór nowego pocztu sztandarowego
Wyboru dokonuje pod koniec roku szkolnego Zespół Kierowniczy szkoły spośród uczniów klas VII po ewentualne konsultacji z wychowawcami, opiekunem SU i Radą Samorządu (niezbędne warunki to : obowiązkowość, zachowanie i postawa gwarantująca godne reprezentowanie szkoły, przy uwzględnieniu możliwości fizycznych).

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95, 71 318 50 52

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 16.00
WTOREK                7.00 – 16.00
ŚRODA                     7.00 – 16.00
CZWARTEK            7.00 – 16.00
PIĄTEK                   7.00 – 16.00

liczba odwiedzin: 1717664